Patent

Det lönar sig att patentera en uppfinning

Ett patent utgör en ensamrätt som du kan använda för att förbjuda andra att utnyttja din uppfinning professionellt, till exempel genom att framställa, sälja, importera eller använda den. Denna förbudsrätt gäller i de länder där ett patent är i kraft. Ett patent är konkret egendom och det ger din produkt ett PR-värde som ofta inverkar positivt på försäljningen. Kom ihåg att du genom patentering kan försäkra dig om att ingen annan får ensamrätt till samma uppfinning. Dessutom är patent till fördel för företagets image, då företag som satsar på produktutveckling uppfattas som progressiva.

En patenterbar uppfinning måste vara ny

Detta betyder att uppfinningen inte får ges någon som helst offentlighet innan patentansökan har lämnats in vid ett patentverk, eller något annat strategiskt beslut har fattats om uppfinningens framtid. Vidare måste uppfinningen skilja sig väsentligt från tidigare kända lösningar och kunna tillämpas industriellt. Man kan få patent för en produkt, en anordning, en metod eller användning av de här nämnda.

Ett patent skyddar enbart det som har uppgetts i ansökan. Egenskaper som har tagits fram under produktens vidareutveckling måste patenteras skilt. Och dessa får inte ges offentlighet förrän de är skyddade!

Ett patent innebär inte automatiskt att innehavaren får utnyttja uppfinningen

Ett beviljat patent betyder inte direkt att patentinnehavaren får använda sin uppfinning. Hinder för professionellt utnyttjande av uppfinningen kan orsakas till exempel av att uppfinningen är beroende av ett tidigare beviljat patent som är i kraft. I en sådan situation är det nödvändigt att få en licens. Vidare kan uppfinningar som rör till exempel kemikalier eller läkemedel förutsätta myndighetstillstånd.

Världsomfattande patent finns inte

I det internationella systemet för patentansökningar, PCT-systemet, utvärderas nyheten och patenterbarheten i en patentansökan av en utvald internationell myndighet. Efter granskningsskedet, 30 månader efter prioritetsdatumet, kan man ansöka om patent nationellt, regionalt eller bådadera. På så sätt kan de beslut som orsakar större patenteringskostnader skjutas upp till ett skede då man har en bättre uppfattning om uppfinningens patenterbarhet och kommersiella potential. De ”patentnummer” som börjar med ”WO” är således alltid ansökningsnummer.

Skydda eller hålla hemligt?

Att hemlighålla en uppfinning är ett sätt att skydda den, men det innebär risker. Om en konkurrent tar fram samma lösning så kan hen utnyttja den fritt. Inget hindrar heller konkurrenten att patentera uppfinningen i fråga, som i och med hemlighållandet har förblivit ny i patenthänseende.

Patentperioden, det vill säga den tidsperiod under vilken en uppfinning kan hållas skyddad med patent, är typiskt 20 år räknat från ansökningsdagen. En förutsättning för att patentet hålls i kraft är att underhålls- eller årsavgifterna betalas.

SPC: förlängning av patentperioden för läkemedel och växtskyddsmedel

Tilläggsskyddet eller Supplementary Protection Certificate (SPC) gär det möjligt att förlänga skyddsperioden för ett patent då den ordinarie perioden för grundpatentet löper ut. Syftet med tilläggsskyddet är att kompensera den tid som överstiger fem år som har orsakats av försäljningstillståndsprocessen. Fem år är den maximala tiden för tilläggsskyddet.