Låt dina immateriella rättigheter (IPR) generera tillväxt

IPR är immateriell egendom som är skyddad genom immaterialrättsliga åtgärder. Immaterialrätten indelas i upphovsmannarätt och industriella rättigheter. Till de senare räknas patent-, varumärkes-, nyttighetsmodell- och mönsterrätt, och i detta avsnitt koncentrerar vi oss på hur IPR kan omsättas till en värdefull tillgång och affärsmässig tillväxt.

Låt våra experter hjälpa dig att bli medveten om din IPR-potential

Våra experter hjälper dig att identifiera de särdrag hos dina kommande produkter eller tjänster som kan skyddas, och att välja dem som är de värdefullaste för din affärsverksamhet. Vi kan till exempel ordna en workshop, där vi inom ett utvecklingsprojekt kartlägger de objekt som är möjliga att skydda. Också produkters namn och deras formgivningsdetaljer kan kartläggas i samma workshop. Läs mera om vår Uppfinningskartläggningsservice.

En god grund är viktig också på IPR-området – vår nyhetsundersökning ger ett stadigt underlag för din ansökan

För att en uppfinning skall kunna patenteras måste den vara ny, skilja sig väsentligt från vad som tidigare är känt och kunna tillgodogöras industriellt. Vår nyhetsundersökning utförs i databaser för att ta fram det skriftliga, offentligt tillgängliga material, som beskriver sådana tekniska egenskaper som är de samma eller ligger nära dem som är karakteristiska för din uppfinning. En nyhetsundersökning ger en god grund för hela ansökningsprocessen. Du sparar både tid och pengar, då vi tillsammans kan satsa på lösningar med potential. Det kan också löna sig att vidareutveckla uppfinningen i en riktning som nyhetsundersökningen utvisar.

Patenterbarhet – skiljer sig din uppfinning väsentligt eller klart från tidigare lösningar?

Vid en patenterbarhetsbedömning går vi ett steg längre. Vår expert tar ställning till frågan om den föreliggande uppfinningen skiljer sig väsentligt från de lösningar som har kommit fram vid en nyhetsundersökning; med andra ord, huruvida uppfinningen fyller det krav på uppfinningshöjd som krävs för ett patent. Med en nyttighetsmodell är tröskeln för uppfinningshöjd lägre, det räcker att uppfinningen skiljer sig klart från tidigare kända lösningar.

Patentering eller nyttighetsmodellskydd – en god ansökan är A och O

Ett bra patent skyddar din uppfinning optimalt. Det begränsar konkurrenternas verksamhet, men är också ett effektivt instrument i eventuella avtals- och konfliktsituationer. Ett bra patent är baserat på en ansökan av hög kvalitet, som är sakkunnigt uppställd i form av en kombination av tekniskt, patenträttsligt och affärsmässigt kunnande, så den i bästa fall utgör mera än summan av dessa komponenter.

Patenträtten och dess tolkning är våra experters kärnkunskap. Våra experters formella ombudskompetens och mångåriga arbetserfarenhet på det tekniska området utgör vår styrka. Flera av våra ombud har också branscherfarenhet inom industrin och därmed insikt i den kommersiella betydelsen av IPR. Den bästa ansökningen tas fram via ett gott samarbete mellan dig och våra experter.

Varumärkes- och mönsterskydd

Ett registrerbart varumärke måste kunna särskiljas. Det får inte beskriva de produkter eller tjänster som erbjuds och får inte kunna förväxlas med tidigare registreringar. Det varumärkesskydd som bäst svarar mot dina behov är baserat på en ansökan, där vi tillsammans har definierat skyddsföremålet, d.v.s. märket, samt en förteckning över relevanta varor och tjänster. Det lönar sig också att i det här skedet slå fast behovet av geografisk täckning. Du har den bästa sakkunskapen om din bransch och våra experter behärskar registreringsprocesserna. Genom att förena vår styrka kan vi åstadkomma ett skydd som bäst stöder din affärsverksamhet.

Ett registrerat mönster skall vara nytt och särpräglat. Mönstret får således inte göras offentligt förrän ett beslut har fattats om sökande av skydd. Vid mönsterregistrering spelar avbildningar en stor roll. Ombuden i vårt varumärkesteam har kunskapen om hurudana figurer som krävs för att erhålla en mönsterregistrering för det föremål du vill skydda.