Bevakning av konkurrenter

Är du på det klara med dina viktigaste konkurrenters aktuella verksamhet inom patentområdet?

En riktad konkurrentbevakning via patentdatabaser är ett effektivt verktyg, då du vill hållas à jour med den teknologi som dina konkurrenter vill skydda. Vi kan tillsammans planera uppföljningen, så att den riktar sig mot bestämda företag eller t.o.m. specifika ansökningar, allt enligt dina behov. Vi kan utföra manuella sökningar med bestämda intervaller eller skapa automatiska sökprofiler för en mera kontinuerlig övervakning.

Hur skall man reagera?

Genom att följa med hur behandlingen av en konkurrents patentansökningar framskrider kan du reagera i tid på förändringar, till exempel genom att förskjuta tyngdpunkten i ditt eget utvecklingsarbete eller lämna in en invändning mot ett beviljat patent till patentverket. Fristen för att lämna in en invändning är typiskt 9 månader från patentets beviljande. Efter detta är det möjligt att lämna in en ansökan om ogiltighetsförklaring till en kompetent domstol, i Finland till marknadsdomstolen.

En förutsättning för att lämna in en invändning mot en konkurrents patent är att vi har tillgång till mothållspublikationer. Dessa måste påvisa att ett patent inte borde ha beviljats för den uppfinning som finns definierad i kraven i det beviljade patentet, därför att nyhet eller uppfinningshöjd saknas. En grund för invändning kan också vara att beskrivningen är otillräcklig eller att nytt material har tillförts, då ansökan varit under behandling.

Skäl att vara orolig?

Våra ombud hjälper dig att bilda en välgrundad uppfattning om vilken betydelse patent och patentansökningar som kommer fram vid bevakningen har för din affärsverksamhet. Vi avväger om din produkt ligger inom skyddsomfånget hos ett beviljat patent. Beträffande ansökningar uppskattar vi på basen av granskningshistoria och status hos eventuella övriga ansökningar inom patentfamiljen, vilken sannolikheten är att ansökan kommer att avancera till patent och hur breda patentkrav som eventuellt kommer att beviljas.

Hurudana varumärken registrerar dina konkurrenter?

Konkurrentuppföljning är att rekommendera, också i fråga om varumärken. Diskutera med våra experter om det skulle vara till nytta för din verksamhet att bevaka dina konkurrenters varumärkesregistreringar och kanske få information om trender och aktivitet inom branschen.