Invändnings- och besvärsprocesser

Vi hjälper dig i invändnings- och besvärssituationer

Om en konkurrent gör en invändning mot ett nyligen beviljat patent i ditt namn, står vi till ditt förfogande. Vi tar hand om att ställa upp besvär i situationer, där handläggningen av en patentansökan eller en invändningssituation vid patentverket har lett till ett för dig ofördelaktigt beslut. Våra ombud har gedigen erfarenhet av att försvara patent vid invändnings- och besvärsprocesser vid både det finska och europeiska patentverket samt vid marknadsdomstolen. I dessa processer ingår ofta muntlig förhandling, där vi representerar patentinnehavaren, d.v.s. dig. Mera om våra tjänster

Hur skall en invändning besvaras?

I ett svaromål på ett besvär försvarar vi patenterbarheten hos den uppfinning som finns definierad i patentkraven. Vi argumenterar för nyhet och uppfinningshöjd samt kommenterar de publikationer som invändaren har lyft fram. Vid behov lämnar vi in begränsade patentkrav till patentverket. Vi strävar till att hålla patentet i kraft, om inte i den beviljade formen, så i en form med begränsade krav.

Tillsammans mot målet

Ett svaromål mot en invändning och en finslipning av den optimala strategin för att försvara ett patent baserar sig på ett gott samarbete mellan dig och våra ombud. Om du så önskar, kan du delta i den muntliga förhandlingen. Vi strävar till att du, då invändningsprocessen har avslutats, fortfarande har ett värdefullt patent i dina händer.

Invändningar och besvär förekommer också i varumärkes- och mönsterärenden

Ingen orsak till oro, våra experter hjälper dig! Vare sig det är fråga om att försvara ditt märke eller mönster mot en konkurrents invändning eller ett behov av att ställa upp en invändning mot en konkurrents märke eller mönster, så stöder vi dig. Våra experter har kunnande också i ogiltighetsärenden.

Invändnings-, besvärs- och ogiltighetsprocesser i Finland och inför EU-myndigheter är i princip skriftliga förfaranden, om också processerna kan skilja sig betydande från varandra beroende av myndighet och land. I alla situationer är vårt mål ändå detsamma vi eftersträvar att försvara dina intressen och bevara dina rättigheter på bästa möjliga sätt.